Epimetheus (The Fool)
Epimetheus (The Fool)

Oil on Canvas - 42" x 42"

Epimetheus
Epimetheus

Detail

Pandora (The Temptress)
Pandora (The Temptress)

Oil on Canvas - 42" x 42"

Pandora
Pandora

Detail

 In studio

In studio

Epimetheus (The Fool)
Epimetheus
Pandora (The Temptress)
Pandora
 In studio
Epimetheus (The Fool)

Oil on Canvas - 42" x 42"

Epimetheus

Detail

Pandora (The Temptress)

Oil on Canvas - 42" x 42"

Pandora

Detail

In studio

show thumbnails